• 936 529 830

Tràmits freqüents en els processos de selecció

Tràmits freqüents en els processos de selecció

Donar-se d’alta en clau PIN per a fer totes les gestions per internet

Aquest tràmit es pot fer al moment, sense necessitat d’anar presencialment i un cop fet es pot accedir a la resta de documentació i requisits de les ofertes de treball (informe vida laboral, no constància de delictes sexuals, convalidació de títols formatius…). Només necessiten un ordinador o mòbil amb càmera i micròfon.

Accedir a “La meva carpeta ciutadana”

Aquest espai permet consultar les seves dades personals, formacions, documentació, vida laboral, empadronament, cites prèvies, notificacions i expedients oberts gestionats per les diferents administracions públiques. Tot en un mateix lloc. Es pot accedir, entre altres, amb Clau PIN, Clau mòbil o Certificat electrònic. 

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Per poder obtenir la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Acreditació del coneixement del català en els processos de selecció de personal

Per poder acreditar el coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Obtenció del padró en Sant Boi

Es fa al moment i sense necessitat de certificat digital. Tràmit

Informe de vida laboral

Es pot fer amb Clau PIN, a través d’SMS o amb certificat digital. Tràmit

Obtenció del certificat de no constància de Delictes sexuals

Convalidació títols de formació no universitaris

Per a les persones candidates d’origen estranger que vulguin convalidar els seus títols no universitaris (ESO, EGB, educació primària…)  Tràmit

Reconeixement de les competències professionals adquirides

per obtenir acreditació oficial (certificats de professionalitat) de l’experiència laboral en persones que no tinguin formació reglada. Tràmit