• 936 529 830

Perfil de Contractant

Perfil de Contractant

Les licitacions sotmeses a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es publiquen als Perfils de Contractant de cadascuna de les tres empreses municipals: CORESSA, CLAUS i IGUALSSOM, que es troben allotjats a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar licitacions anteriors a la Llei 9/2017 podeu consultar els portals de transparència.